Skip links

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : ULTIMUV, s.r.o., IČO: 51940621, Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 131725/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.

Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
ULTIMUV, s.r.o.
DIČ: 51940621
IČ DPH: SK51940621
Prevádzka: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Email: info@ultimuv.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe, cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO eventuálne ďalšie údaje. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená momentom doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári podľa bodu 2.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok (t.j. v návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy) alebo písomnou formou na adresu kupujúceho uvedenú vo formulári podľa bodu 2.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok (t.j. v návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy).

2.6. Predávajúci  jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 • o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred
 • o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 • o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad elektronicky prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ako napr. návod v slovenskom jazyku, dodací list a daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim; pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť v prospech predávajúceho kúpnu cenu; predávajúci oboznámil kupujúceho o tejto povinnosti a to prostredníctvom objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný,
c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplní, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nie je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom tovaru.

5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na mieste dodania dohodnutom podľa kúpnej zmluvy alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. Pokiaľ predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať si dodávaný tovar, preveriť funkčnosť dodávaného tovaru a v prípade ak dodávaný tovar nevykazuje žiadne nedostatky podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Dodaním tovaru kupujúcemu sa rozumie doručenie tovaru na Miesto, jeho prevzatie zo strany kupujúceho alebo tretej osoby splnomocnenej kupujúcim a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru  zo strany kupujúceho.

5.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obalu tovaru, ako aj obsahu zásielky a to ihneď po jeho doručení v prítomnosti predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho (napr. osoby poverenej na doručenie zásielky). Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť zápisu záznamu potvrdí predávajúci alebo zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácia o reklamačných miestach predávajúceho je uvedená na prvej strane týchto obchodných a reklamačných podmienok, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informáciu o reklamačných miestach predávajúceho aj na požiadania a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje tento reklamačný poriadok.

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje  vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a ak bol tovar zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie

8.13. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.14. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.17. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu alebo zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 5.8. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.20. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.23. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci nemohol tovar používať.

8.24. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

8.25. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.28. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.14. týchto obchodných a reklamačných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok neplatia pre subjekty (t.j. pre všetky právnické osoby, ako aj pre fyzické osoby v právnom postavení kupujúceho, ktorý vystupuje a koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

9.0. V prípade nadobudnutia darčekovej poukážky siete Ultimuv formou výhry, je možné ďalej darovať takúto poukážku tretej osobe jedine v prípade, že tá doposiaľ nie je registrovaným zákazníkom spoločnosti Ultimuv.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Osobné údaje považuje predávajúci za dôležitú hodnotu vyžadujúcu si náležitú ochranu. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať všetky poskytnuté osobné údaje výlučne zákonným spôsobom, v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisoch, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a so (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov sa predávajúci zaväzuje najmä:

 • získavať osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený účel;
spracúvať osobné údaje len v minimálnom, nevyhnutnom rozsahu a len počas nevyhnutej doby;
 • dodržiavať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých údajoch a zabezpečiť, aby všetky osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli zaviazané povinnosťou mlčanlivosti;
  chrániť prijaté dokumenty pred stratou, poškodením, zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania;
 • prijať primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej web stránke v sekcii „ochrana osobných údajov“. 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim; pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

10.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak a to všetko v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci týmto berie na vedomie, že odskúšať tovar neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ:
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu prevádzky predávajúceho (Novoveská cesta 40, Levoča,  alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka predávajúceho.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a  účinné a predávajúci nie  je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.18. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

11. Informácia o alternatívnom riešení sporu

11.1. Predávajúci týmto informuje kupujúcich (zákazníkov), že dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

11.2. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre kupujúcich – spotrebiteľov (t.j. fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi (§ 22 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným.

11.3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.
web: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

11.4. Podľa §11 zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.5. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

11.6. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.

11.7. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

11.8. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11.9. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie kupujúcich – podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.

11.10. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich – spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predchádzanie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@ultimuv.com.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena alebo zánik musí mať písomnú formu

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.3. Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú právne normy platné a účinné na území Slovenskej republiky a to predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim sú na konanie príslušné súdy na území Slovenskej republiky a sporové konanie bude prebiehať v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

12.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto obchodných a reklamačných podmienok. Na eventuálne vykonanú zmenu týchto obchodných a reklamačných podmienok nie je predávajúci povinný kupujúceho osobitne upozorniť. Platné a účinné znenie obchodných a reklamačných podmienok je predávajúci povinný zverejniť na internetovej stránke www.ultimuv.com. Kúpna zmluva uzatvorená s kupujúcim sa riadi takým znením obchodných a reklamačných podmienok, ktoré bolo platné a účinné v čase, v ktorom kupujúci potvrdil oboznámením sa s obsahom obchodných a reklamačných podmienok a následne došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

12.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.2.2019.

Príloha č. 1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci
Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Telefón:

E-Mail:

Kupujúci
Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):

 • Kúpnej zmluvy
 • Zmluvy o poskytnutí služby

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

 • plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
 • čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte):

 • poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
 • prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

V ……….. Dňa …………Meno a priezvisko kupujúceho (podpis)………….

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese ULTIMUV, s.r.o., IČO: 51940621 , Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 131725/B.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnejzmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnejzmluvy aj elektronicky prostredníctvom mailu info@ultimuv.com. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnejzmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu prevádzky Novoveská cesta 40, Levoča bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru a všetky škody na tovare v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vymedzenie základných pojmov

Na úvod si dovoľujeme vysvetliť Vám základné pojmy, ktoré budeme pre zjednodušenie používať v ďalšom texte týchto zásad v skrátenom znení:

 • „Zásady“ znamenajú tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany našej spoločnosti;
 • „Program ULTIMUV“ znamená komplexný program premeny, ktorý sme pre Vás vyvinuli, a ktorý je prevádzkovaný a zabezpečovaný našou spoločnosťou v rozsahu služieb: odborná diagnostika, individuálna terapia, pohybové programy a doplnkové služby;
 • „Spoločnosť“ alebo „My“ je obchodná spoločnosť ULTIMUV, s.r.o., so sídlom na adrese Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 51940621 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 131725/B ;
 • „Osobné údaje“ sú všetky údaje a informácie, ktoré Vás identifikujú alebo na základe ktorých Vás možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo a tiež informácie, ktoré o Vás vypovedajú a o Vašej osobnosti, aktivitách, životnom štýle, ekonomických, sociálnych a kultúrnych aspektoch Vášho života, fyzickom a zdravotnom stave a ich vývoji, vrátane biometrických údajov, akými sú najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje;
 • „Spracúvanie“ osobných údajov znamená akúkoľvek spracovateľskú operáciu alebo súbor takýchto operácií s Vašimi osobnými údajmi alebo so súbormi Vašich osobných údajov, bez ohľadu na to, či sú vykonávané automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie.
Základné zásady

Vaše osobné údaje považujeme za dôležitú hodnotu vyžadujúcu si náležitú ochranu, preto k nim pristupujeme s potrebnou starostlivosťou a pri ich spracúvaní postupujeme dôsledne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov za každých okolností dbáme na dodržiavanie nasledujúcich základných zásad:

Zásada zákonnosti: Vaše osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv, pritom postupujeme voči Vám za každých okolností korektne a transparentne.

Zásada účelového obmedzenia: Vaše osobné údaje získavame výlučne na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Zásada minimalizácie: Vaše osobné údaje spracúvame v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie sledovaného účelu ich spracúvania.

Zásada správnosti: Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dôsledne dbáme na to, aby boli všetky Vaše osobné údaje správne a v prípade potreby včas aktualizované, pritom prijímame všetky rozumné, primerané a účinné opatrenia potrebné k tomu, aby boli osobné údaje, ktorú sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktorý sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

Zásada obmedzeného uschovávania: Vaše osobné údaje uschovávame vo forme umožňujúcej Vašu identifikáciu a to po potrebnú dobu, najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Zásada integrity a dôvernosti: Zabezpečujeme v potrebnom rozsahu ochranu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame spôsobom zaručujúcim ich primeranú bezpečnosť vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením, pričom na tento účel využívame vyspelé opatrenia technickej a organizačnej povahy.

Lokalizácia: Všetky Vaše osobné údaje spracúvame a uschovávame v rámci Európskej únie a neposkytujeme ich do tretích krajín mimo Európskej únie.

Osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúvame

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame od Vás ako dotknutej osoby a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely poskytovania našich služieb alebo v súvislosti s ich poskytovaním. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov má naša spoločnosť postavenie prevádzkovateľa.

V prípade, ak ste záujemcom o naše služby Programu ULTIMUV, spracúvame Vaše osobné údaje preto, aby sme Vás mohli kontaktovať a urobiť Vám ponuku našich služieb. Ak ste sa už stali našim klientom, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom spravovania zmluvného vzťahu, ktorý medzi Vami a našou spoločnosťou vznikol alebo existoval a za účelom plnenia našich povinností z toho vyplývajúcich. V oboch prípadoch, či už ste záujemcom o naše služby alebo našim klientom, môžeme Vaše osobné údaje využiť tiež na marketingové a obchodné účely, ako je zasielanie obchodných ponúk, získavanie prehľadu o využívaní našich služieb a pod., a to na účely a podľa pravidiel, ktoré sú bližšie špecifikované v ďalšom texte týchto zásad.

Osobné údaje klientov

Ktoré osobné údaje spracúvame: Spracúvame osobné údaje, ktorá nám poskytnete pri objednávke našich služieb a osobné údaje, ktoré vyplynú z priebehu poskytovania našich služieb. Ide o Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa a (iv) telefónne číslo. Ak využijete e-shop alebo rezervačný systém, ktoré sú prevádzkované našou spoločnosťou, spracúvame tiež Vašu (v) adresu a (vi) dátum narodenia. Po začatí poskytovania našich služieb, v rámci elektronickej karty klienta, spracúvame údaje o Vašom (vii) veku; (viii) výške; (ix) hmotnosti; (x) zamestnaní; (xi) spôsobe dopravy; (xii) počte detí a (xiii) športových aktivitách. Na základe vyšetrenia, ktoré ako klient u nás absolvujete, spracúvame tiež osobné údaje týkajúce sa Vášho zdravia v rozsahu: (xiv) nálezy; (xv) postúra; (xvi) operácie z minulosti; (xvii) vykonané vyšetrenia; (xviii) rehabilitačné postupy vykonávané doma; (xix) používanie rehabilitačných pomôcok; (xx) užívanie liekov; (xxi) typ pôrodu; (xxii) stereotyp dýchania; (xxiii) inbody meranie; (xxiv) fyzioterapeutické testy a (xxv) podologická analýza. Uvedené osobné údaje nám umožňujú získať prehľad o predmete poskytovaných služieb a o ich priebehu a výsledkoch za účelom čo najlepšieho plnenia našich povinností, ako aj za účelom prispôsobovania našich služieb Vašim potrebám.

Na aký účel osobné údaje spracúvame: Poskytovanie našich služieb Programu ULTIMUV je založené na dlhodobejšej spolupráci s klientmi, preto spracúvame osobné údaje potrebné pre výkon našich práv a plnenie povinností z toho vyplývajúcich. Ak by sme nemali prehľad o tom komu, za akých podmienok a s akými výsledkami poskytujeme naše služby, nemohli by sme garantovať ich vysokú úroveň, zabezpečovať kvalitný zákaznícky servis, ani plniť ďalšie naše povinnosti s tým súvisiace, ako je vedenie účtovníctva a pod.

Údaje týkajúce sa Vášho zdravia: Osobné údaje tejto osobitnej povahy spracúvame len na základe Vášho výslovného súhlasu preto, že sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania našich služieb a bez nich naše služby nemôžeme poskytovať vôbec alebo v takom rozsahu, aby plnili svoj účel. Z dôvodu, aby sme Vám mohli dať zmysluplné odporúčania, potrebujeme mať informácie o Vašom fyzickom zdraví, základné údaje o zdravotnej starostlivosti, ktorá Vám bola alebo je poskytovaná, vrátane informácií o chorobách, ktorými trpíte alebo ktoré ste prekonali, prípadne ďalšie údaje týkajúce sa Vášho fyzického zdravia v rozsahu uvedenom vyššie. Tieto údaje spracúvame napriek tomu, že naše služby Programu ULTIMUV nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Neliečime Vás, v prípade potreby liečby sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje: Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú získavame od Vás, našich klientov a to tak, že nám ich sami poskytnete alebo ich zistíme pri vyšetreniach vykonaných s Vašim výslovným súhlasom. Vyšetrenia alebo iné podmieňujúce úkony (napríklad odber a analýza biologickej vzorky) môžu byť s Vašim súhlasom uskutočnené tiež prostredníctvom externého subjektu (napríklad biochemické laboratórium) a v takom prípade beriete na vedomie a akceptujete, že výsledky vyšetrenia budú odovzdané priamo nám.

Online účty: Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o priebehu poskytovania našich služieb Vám sprístupňujeme prostredníctvom zabezpečeného online účtu. Účet môžete využívať k správe Vašich osobných údajov. Podmienky a výhody online účtov nájdete na www.ultimuv.com V prípade, ak vymažete určité osobné údaje alebo ich nahradíte inými, je tento postup rovnocenný s odvolaním súhlasu so spracovaním vymazaných či nahradených osobných údajov v prípade, ak boli tieto osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu, inak sa výmaz či nahradenie osobných údajov považuje za aktualizáciu evidovaného stavu.

Doba spracúvania osobných údajov: Vaše osobné údaje spracúvame a uschovávame po takú dobu, počas ktorej majú po právnej stránke význam pre poskytovanie našich služieb a realizáciu práv a povinností z toho vyplývajúcich, a to (i) po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia našich zákonných povinností; (ii) po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou alebo trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy; (iii) po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutne potrebné a (iv) po dobu výslovne uvedenú vo Vašom súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu. S cieľom zabezpečiť, aby sa Vaše osobné údaje neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne potrebné, stanoví naša spoločnosť lehoty na ich vymazanie alebo pravidelné preskúmanie. Osobné údaje je možné spracúvať len po dobu, počas ktorej pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne vymažú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi našej spoločnosti upravujúcimi doby uchovávania jednotlivých údajov. V tejto súvislosti nás môžete kedykoľvek požiadať, aby sme Vám uviedli, ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané a uchovávané. Po uplynutí príslušnej doby sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

Osobné údaje záujemcov

Záujemca: Ak ste nás oslovili ako záujemca o naše služby, či už formou online rezervačného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom alebo ak ste inak prejavili záujem o naše služby, budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli, a to za účelom, aby sme Vás mohli kontaktovať a urobiť Vám ponuku našich služieb.

Súhlas: Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte v súvislosti s prejaveným záujmom o naše služby. Súhlas nie ste povinný udeliť vopred, naše služby môžete začať využívať aj tak, že prídete osobne do ktoréhokoľvek nášho centra, kde sa dohodnete na poskytovaní našich služieb bez toho, aby ste nám Vaše osobné údaje vopred poskytli.

Odvolanie súhlasu: Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania Vášho súhlasu môžeme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu spracúvať len za účelom, aby sa zabránilo Vášmu opakovanému kontaktovaniu zo strany našej spoločnosti.

Ktoré osobné údaje spracúvame: Spracúvame Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa a (iv) telefónne číslo a ďalej (v) údaje uvedené v správe tvoriacej súčasť rezervačného formulára v rozsahu, v akom nám Vaše osobné údaje v rámci tejto správy dobrovoľne poskytnete. Na základe poskytnutých údajov Vás budeme kontaktovať s ponukou našich služieb alebo stretnutia za účelom spresnenia predmetu Vášho záujmu.

Online marketing: Vaše kontaktné údaje môžeme získavať aj s využitím služieb našich partnerov, ktorí sa zaoberajú online marketingom, pričom aj v takýchto prípadoch je nevyhnutný Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Doba spracúvania osobných údajov: Ponuka našich služieb Vám bude urobená v dobe, o ktorej ste boli informovaný pri udelení súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov pri vyplnení rezervačného formulára, inak do 6 mesiacov od udelenia Vášho súhlasu. Na účely zasielania obchodných ponúk je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj po tejto dobe, pokiaľ ste na to udelili súhlas, a to dovtedy, pokým ďalšie zasielanie obchodných ponúk neodmietnete.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Z akých dôvodov spracúvame osobné údaje na marketingové účely: Dôvodom spracúvania osobných údajov na tento účel je, aby sme svojich klientov a ďalšie osoby, u ktorých predpokladáme záujem o naše služby, vo všeobecnej rovine informovali o ponuke našich služieb, novinkách a aktualitách a to formou zasielania elektronických alebo tlačených newslettrov (informačných správ) a iných marketingových materiálov, a aby sme našich klientov a ďalšie osoby, u ktorých predpokladáme záujem o naše služby, vo vybraných prípadoch e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným spôsobom oslovili s ponukou našich služieb. Ďalším dôvodom je, aby sme prostredníctvom marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti s našimi službami, mohli prispôsobovať ponuku našich služieb Vašim potrebám a požiadavkám a aby sme mohli neustále zlepšovať kvalitu a úroveň našich služieb. Vaše osobné údaje na účely Vášho kontaktovania s marketingovými materiálmi a informáciami spracúvame len v takom prípade, ak existuje rozumný predpoklad, že máte o ponuku našich služieb záujem, čo možno predpokladať najmä vtedy, ak v súčasnosti ste alebo v minulosti ste boli našimi klientmi. Osobné údaje za účelom prispôsobovania ponuky našich služieb Vašim potrebám a individuálnym preferenciám spracúvame len v takom prípade, ak v súčasnosti ste alebo v minulosti ste boli našim klientom.

Kedy je možné zasielať Vám ponuky našich služieb e-mailom: Využitie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie ponúk našich služieb a na iné marketingové účely je možné len v prípade, ak ste nám Vašu e-mailovú adresu oznámili a zároveň ste nám na využitie Vašej e-mailovej adresy na takýto účel udelili súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo forme a postupom, ktorý je bližšie upravený v bode 9 týchto zásad označenom „Vaše práva“. V každej e-mailovej ponuke našich služieb a oznámení marketingovej povahy Vám zároveň dáme zreteľnú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie takýchto ponúk a oznámení formou elektronickej odhlášky.

Aké osobné údaje spracúvame na marketingové účely: Na uvedený účel spracúvame nasledujúce typy osobných údajov, pričom v konkrétnom prípade nemusia byť spracúvané všetky uvedené typy osobných údajov: identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa a (iv) telefónne číslo; Vaše profilové osobné údaje vo vzťahu k poskytovaniu našich služieb, ktoré sú evidované v informačnom systéme našej spoločnosti v rozsahu: (i) rezervácia našich služieb; (ii) zaznamenávanie využitia našich služieb a (iii) nákup produktov prostredníctvom e-shopu.

Uvedené osobné údaje nám umožňujú prispôsobovať ponuku našich služieb a komunikáciu s Vami Vám a Vašim individuálnym potrebám.

Na marketingové účely nikdy nebudú spracúvané osobné údaje, ktoré odhaľujú Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje: Zdrojom marketingových osobných údajov je pre nás kontaktný formulár a rezervačný formulár. V prípade využitia telefonického alebo e-mailového kontaktu našej spoločnosti uschovávame túto udalosť spolu s poskytnutým osobnými údajmi. Zdrojom marketingových osobných údajov sú ďalej naše zmluvné vzťahy s Vami, najmä Vaše objednávky našich služieb, vrátane objednávok a nákupov uskutočnených prostredníctvom e-shopu a údaje poskytnuté nám zo strany záujemcov o naše služby.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a právo namietať: Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely je Vami udelený súhlas. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade, ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať. V prípade, ak  budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely prispôsobovania našej komunikácie s Vami, s ohľadom na konkrétnu situáciu posúdime ich dôvodnosť, a to z hľadiska možnej existencie nevyhnutných oprávnených záujmov na našej strane na ich ďalšom spracúvaní, ktoré by mohli prevažovať nad Vašimi právami alebo záujmami a budeme Vás informovať, či námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme a z akých dôvodov. Postup, ktorým môžete uplatniť námietky, je bližšie upravený v bode 9 týchto zásad označenom „Vaše práva“.

Doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje na účely Vášho kontaktovania s marketingovými a obchodnými ponukami a informáciami spracúvame a uschovávame tak dlho, ako dlho možno rozumne predpokladať Váš záujem o naše služby, ak ste skôr neuplatnili námietky proti takémuto spracúvaniu alebo ak ste neodvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje na účely prispôsobovania komunikácie s Vami spracúvame na základe Vášho súhlasu udeleného nám na tento účel a to odo dňa jeho udelenia do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste prestali byť našimi aktívnymi klientmi.

Zásady používania súborov cookies na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ULTIMUV, s.r.o.

Určité údaje, ktoré môžu byť za istých okolností stotožnené s konkrétnou fyzickou osobou, sú produktom využitia technológie tzv. cookies, ďalej preto uvádzame pravidlá našej spoločnosti platné pre tento typy technológie.

Čo sú cookies, ako a na aké účely ich využívame: Na webovej stránke www.ultimuv.sk a ďalších webových stránkach prevádzkovaných našou spoločnosťou využívame technológie cookies, teda ukladanie malých textových súborov obsahujúcich údaje o prístupe na naše webové stránky prostredníctvom internetového prehliadača vo Vašom počítači, smartphone, tablete alebo inom zariadení s tým, že pri opakovanej návšteve našich webových stránok sú uložené údaje znovu odoslané nášmu webovému serveru. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača a obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Súbory cookies, ktoré používame v žiadnom prípade nepoškodzujú počítač, smartphone, tablet alebo iné Vami používané zariadenie.

Používaním našich webových stránok vyjadrujte našej spoločnosti ako ich prevádzkovateľovi súhlas s použitím súborov cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies; inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájdete v nastaveniach každého prehliadača.
Súbory cookies, ktoré používame, nám pomáhajú neustále optimalizovať a skvalitňovať naše služby, pretože slúžia na zlepšovanie štruktúry a obsahu webových stránok prevádzkovaných našou spoločnosťou, na prispôsobenie ich nastavenia Vašim potrebám a záujmom a na zlepšenie Vášho užívateľského zážitku vrátane uchovávania užívateľským predvolieb. Cookies môžeme využívať tiež k prispôsobeniu reklamy a k sledovaniu návštevnosti našich webových stránok. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa uschovávajú vo Vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo ich manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej si ponechávame informácie získané prostredníctvom cookies, závisí od ich typu, pričom na našich webových stránkach používame niekoľko typov súborov cookies.

Základné súbory cookies: Tieto súbory sú základom prevádzky našich webových stránok, pretože umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napríklad zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia a pod. Vzhľadom na to, že bez základných cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webových stránok, v prípade, ak tieto cookies zakážete, nebudeme Vám môcť garantovať bezchybné fungovanie našich webových stránok.

Prevádzkové súbory cookies: Prostredníctvom tohto typu cookies zhromažďujeme štatistické údaje vypovedajúce o tom, ako používate naše webové stránky. Informujú nás o tom, ktoré časti našich webových stránok ste navštívili, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a zlepšovanie našich webových stránok z hľadiska ich obsahu, dizajnu a výkonu. V prípade, ak tieto cookies zakážete, nebudeme Vám môcť garantovať bezchybné fungovanie našich webových stránok.

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné pre chod našich webových stránok, ale pomáhajú nám vylepšiť ich funkčnosť. Ide napríklad o zapamätanie si nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve webovej stránky, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou tohto typu súborov cookies zisťujeme, či Vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z Vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Napriek tomu, že použitie týchto cookies závisí výlučne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme Vám inak mohli poskytovať pre Váš lepší užívateľský zážitok.

Reklamné súbory cookies: Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom a preferenciám. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok a môžu byť využité aj na rozpoznanie Vašej opätovnej návštevy niektorej z našich webových stránok. Ich používaním môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné, a efektívnejšie cieliť našu priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť početnosť reklamy a analyzovať efektívnosť našich reklamných kampaní.

Súbory cookies tretích strán: Na webových stránkach prevádzkovaných našou spoločnosťou sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené také súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole zo strany našej spoločnosti, napríklad ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak si želáte vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami ochrany súkromia a používania súborov cookies týchto služieb.

Základ pre používanie cookies a ako môžete nastavenie cookies zmeniť: Prispôsobovanie reklamy, nastavenie a sledovanie návštevnosti našich webových stránok, sledovanie záujmu o naše reklamné a marketingové oznámenia, ktoré popisujeme vyššie, predstavujú naše oprávnené záujmy v súvislosti so skvalitňovaním našich služieb. Tieto aktivity sú prospešné aj pre Vás, avšak v prípade, že si neprajete, aby sme vo vzťahu k Vám využívali cookies, môžete tomu zabrániť. Pri Vašom prvom prístupe na našu webovú stránku prostredníctvom použitého webového prehliadača budete požiadaní o súhlas s využitím cookies, pričom táto technológia bude použitá len v prípade, ak na to udelíte súhlas. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie a Váš súhlas s využitím cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, čo najjednoduchšie urobíte tak, že vymažete cookies vo svojom webovom prehliadači. Ďalej máte možnosť zablokovať ukladanie cookies vo Vašom počítači, smartphone, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate a to potvrdením príslušného nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

Za každých okolností budeme rešpektovať, ak si predvolané alebo automatické nastavenia cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies môže mať ale negatívny vplyv na funkčnosť našich webových stránok.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje sú pre nás dôverné, preto s výnimkami uvedenými v nasledujúcom texte týchto zásad, Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám a to priamo ani nepriamo, napríklad ich sprístupnením. S Vašimi osobnými údajmi neobchodujeme.

Sprostredkovatelia: Osobné údaje môžeme poskytnúť subjektom, ktoré pre nás spracúvajú osobné údaje alebo ktoré nám poskytujú služby, ktorých nevyhnutnou súčasťou je sprístupnenie osobných údajov. Ide predovšetkým o subjekty, ktoré nám poskytujú služby informačných technológií, databázové služby, účtovné služby, daňové poradenstvo alebo právne služby. Sprostredkovatelia nespracúvajú osobné údaje samostatne, ale výlučne podľa našich pokynov, pričom nesieme zodpovednosť za to, že zo strany sprostredkovateľov nedôjde k zneužitiu osobných údajov, ktoré im budú poskytnuté a že sú s nimi uzavreté zmluvy o dôvernosti a mlčanlivosti týkajúce sa osobných údajov a ďalšie zmluvy s príslušnými sprostredkovateľmi zabezpečujúce ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odsúhlasenie poskytnutia osobných údajov: Sme oprávnení poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám tiež v prípade, ak s tým vyslovíte súhlas a to za podmienok uvedených v tomto súhlase. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať postupom, ktorý je bližšie upravený v bode 9 týchto zásad označenom „Vaše práva“.

Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia práv a povinností: Vaše osobné údaje je možné poskytnúť tretím stranám tiež vtedy, ak je to nutné za účelom plnenia našich práv a povinností predovšetkým vo vzťahu k orgánom verejnej moci alebo ak to vyplýva z povahy veci, predovšetkým za účelom plnenia našich povinností zo zmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou a ktorý existuje alebo bol uzatvorený medzi Vami a našou spoločnosťou.

Vaše práva

Naša spoločnosť dbá o to, aby ste mali kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a aby boli Vaše osobné údaje spracúvané zákonným spôsobom. Zároveň je v našom záujme umožniť Vám čo najjednoduchší výkon a uplatnenie Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. V prípade, ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môžete tak vo vzťahu k našej spoločnosť urobiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • zaslaním správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu: info@ultimuv.com;
 • poštou na adrese sídla našej spoločnosti: ULTIMUV, s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika;
 • telefonicky na telefónnom čísle:  +421 948 945 115

Právo na prístup k osobným údajom a právo na prenosnosť osobných údajov: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, že ich spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele ich spracúvania; (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov; (iii) identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté; (iv) dobe uschovávania osobných údajov alebo kritériách jej určenia a (v) zdroji Vašich osobných údajov, ak neboli získané priamo od Vás. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho výslovného súhlasu alebo ak je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo požadovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade, ak máte o to záujem a pokiaľ je to technicky možné, naša spoločnosť prenesie  príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať ale nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo odvolať súhlas: Na príslušný účel spracúvania osobných údajov vyžaduje naša spoločnosť od Vás ako dotknutej osoby súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na konkrétny účel, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na opravu, výmaz a obmedzenia spracúvania osobných údajov: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Taktiež máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak (i) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali; (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; (iii) namietate spracúvanie Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na našej strane na ich ďalšom spracúvaní alebo ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo dosiahnuť tiež obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov napríklad vtedy, ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho nám uveriť správnosť osobných údajov) alebo ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nezákonné, v prípade, ak o to požiadate, namiesto výmazu Vašich osobných údajov len obmedzíme ich spracúvanie, to znamená, že Vaše osobné údaje budú len uchovávané a bez Vášho súhlasu nebudú iným spôsobom spracúvané.

Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom s tým, že v prípade uplatnenia tohto práva nebudú Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvané. V prípade, ak budete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v iných prípadoch ich spracúvania vykonávaných na účely oprávnených záujmov, ktoré ako prevádzkovateľ sledujeme, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu profilovaniu, najprv so zreteľom na konkrétnu situáciu posúdime, či na našej strane neexistujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, a budeme Vás informovať, či Vašim námietkam vyhovieme alebo že im vyhovieť nemôžeme a z akých dôvodov.

Právo podať sťažnosť: Ak máte podozrenie, že naša spoločnosť spracúva osobné údaje nezákonne, ste oprávnený podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 (0)2 323 132 14, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spôsob vybavenia žiadosti: V prípade, ak nás požiadate o prijatie určitého opatrenia v zmysle tohto bodu 9 týchto zásad, poskytneme Vám informácie o jeho prijatí, a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedenú lehotu je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, o čom budete informovaný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Ak naša spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdne prostriedky nápravy.

Záverečné ustanovenia

Naša spoločnosť je oprávnená meniť tieto zásady, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien ako aj aktualizácie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov. Zmenu týchto zásad Vám oznámime zverejnením ich aktualizovaného znenia na našich webových stránkach.