Skip links

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb Ultimuv

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ:
 ULTIMUV, s.r.o., IČO: 51940621, Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 131725/B. Uvedená spoločnosť je prevádzkovateľom ULTIMUV (ďalej len „ ULTIMUV “). ULTIMUV sa špecializuje na poskytovanie služieb pre klientov a to najmä v rozsahu poskytovania:

1. Odborná diagnostika

a. ANALÝZA IN BODY
b. ROZŠÍRENÁ PODOLOGICKÁ ANALÝZA
c. POHYBOVÁ ANALÝZA 3D / MARKEROVÁ
d. POHYBOVÁ ANALÝZA 3D / BEZMARKEROVÁ
e. SPIROERGOMETRIA
f. DIAGNOSTICKÝ BALÍČEK BASIC
g.  DIAGNOSTICKÝ BALÍČEK ADVANCED
h. DIAGNOSTICKÝ BALÍČEK SVALOVÁ ANALÝZA2. Fyzioterapia a masáže

a. ŠTRUKTURÁLNA PRÁCA S TELOM
b. INDIVIDUÁLNA FYZIOTERAPIA
c. KINESIO TAPING
d. MÄKKÉ TECHNIKY
e. MASÁŽ – KLASICKÁ / ŠPORTOVÁ3. Cvičenia

a. INDIVIDUÁLNE CVIČENIA: BornToMuv – Ultimax -Ultikids – SeniorMuv
b. SKUPINOVÉ CVIČENIE: BornToMuv – Ultimax -Ultikids – SeniorMuv
c. OPENGYM


3. Dlhodobé programy

a. BEŽECKÝ PROGRAM
b. REDUKČNÝ PROGRAM
c. VÝŽIVOVÝ PROGRAM
d. ULTIKIDS ACADEMY4. Doplnkové služby

a. ODBORNÁ KONZULTÁCIA
b. WORKSHOP
c. PRENÁJOM PRIESTORU
d. ŠKOLENIA
e. BESEDY
f. KONFERENCIE
f. ORGANIZOVANIE VOĽNÉHO ČASU DETÍ

V prípadne iných obdobných služieb v ponuke ULTIMUV. (ďalej aj ako „služby“) Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem o služby poskytované spoločnosťou
ULTIMUV a v tej súvislosti má záujem opakovane vstupovať do záväzkových
vzťahov s ULTIMUV (ďalej len „klient“) s tým, že práva a povinnosti strán pri týchto vzťahoch sa budú riadiť obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, pre poskytovanie služieb ULTIMUV a všeobecných obchodných podmienok ULTIMUV prípadne osobitne uzavretej dohody medzi ULTIMUV a klientom. V prípade, ak je klientom právnická osoba, má sa za to, že má záujem o služby poskytované ULTIMUV v prospech jej štatutárnych zástupcov, alebo zamestnancov.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služieb ULTIMUV (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi ULTIMUV a klientom s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.

Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa ULTIMUV zaväzuje poskytnúť klientovi službu a klient sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „dohoda“ alebo „dohoda o poskytnutí služby“).

Článok 2

Objednanie služieb

Klient je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb ULTIMUV. Aktuálna ponuka služieb ULTIMUV je verejne dostupná na webovom sídle ULTIMUV na stránke www.ultimuv.sk, ako aj v sídle ULTIMUV. Aktuálnou ponukou služieb vrátane ich ceny sú ULTIMUV aj klient viazaní.

Objednávku o poskytnutie služby môže klient zrealizovať jednou z nasledovných foriem:

  • osobne na prevádzkach ULTIMUV,
  • telefonicky,
  • e-mailom
  • elektronicky na webovom sídle ULTIMUV;

pričom zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu dohody o poskytnutí služby.

Dohoda o poskytnutí služby je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky klienta ULTIMUV. O prijatí objednávky je klient vyrozumený bezodkladne a to aj formou oznámenia.

Uzavretím dohody o poskytnutí služby sa ULTIMUV zaväzuje zabezpečiť klientovi službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. ULTIMUV vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny služby.

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že na základe oznámenia klienta sa ULTIMUV zaväzuje poskytnúť objednanú službu namiesto klienta klientom označenej tretej osobe. V takomto prípade však povinným vo vzťahu k úhrade ceny za poskytovanú službu zostáva klient.

Článok 3

Platobné podmienky

Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke ULTIMUV sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cenník služieb je verejne dostupný na webovom sídle ULTIMUV na stránke www.ultimuv.com ako aj v sídle ULTIMUV. Klient je povinný zaplatiť ULTIMUV dohodnutú cenu za službu:

  • Osobne na recepcii / v hotovosti, platobnou kartou, kreditom na vernostnej karte
  • Online cez platobnú bránu Trustpay alebo Gopay

Klient je oprávnený zrealizovať objednávku služby iba v prípade krytia ceny objednávanej služby peňažným plnením. Za to sa považuje buď hotovostná platba alebo platba platobnou kartou prostredníctvom web stránky www.ultimuv.com alebo priamo na recepcii.

Výška vernostnej zľavy sa počíta z celkovej útraty jedného užívateľského účtu.

Vernostná zľava sa nevzťahuje na zľavnené služby, akcie, permanentky, 3 a 9 – mesačné programy.

Jednotlivé zľavy a akcie na služby a tovar nie je možné kombinovať.

Článok 4

Odstúpenie od dohody o poskytnutí služby

Klient je oprávnený od dohody o poskytnutí služby odstúpiť a to aj bez uvedenia dôvodu. O odstúpení od dohody je klient povinný ULTIMUV informovať formou e- mailu alebo telefonicky s obsahom primeraným takémuto úkonu.

Právo odstúpiť od dohody bez uvedenia dôvodu zaniká, pokiaľ ho klient neuplatní skôr, ako:

24 hodín pred dohodnutým poskytnutím služby uvedenéj v článku 1. bode 2, písmá b), c) d), e), v bode 3, písmena a), b), c). a v bode 5, písmeno a)

48 hodín pred dohodnutým poskytnutím služby uvedenéj v článku 2, písmeno a)

72 hodín pred dohodnutým poskytnutím služby uvedenéj v článku 1. bode 1, písmá a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), a bode 4, a), b), c).

5 dni dohodnutým poskytnutím služby uvedenéj v článku 5, písmeno c).

Pre služby uvedené v článku 5, písmeno b), d),e), f), sú podmienky odstúpenia od zmluvy zadefinované individuálne priamo v popise služby v internetovom obchode spoločnosti ULTIMUV.

V prípade, ak klient od dohody o poskytnutí služby v zmysle predchádzajúceho odseku neodstúpi a nedostaví sa v dohodnutý čas k poskytnutiu služby, prípadne v dohodnutý čas sa k poskytnutiu služby nedostaví klientom oznámená tretia osoba, nezbavuje to klienta povinnosti uhradiť za zameškanú službu dohodnutú cenu. Aktuále informácie o všetkých službách spomínaných v predchádzajúcom odseku sú klientovi poskytnuté prostredníctvom web stránky www.ultimuv.com

Článok 5

Reklamačné podmienky

ULTIMUV zodpovedá za to, že služba bude klientovi poskytnutá v primeranej akosti a kvalite. Klient je oprávnený namietať akosť, či kvalitu poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu a to oznámením doručením do ULTIMUV.

Článok 6

Poučenia klienta

Nakoľko dohoda o poskytnutí služby môže byť uzavretá aj na diaľku, prípadne mimo prevádzkových priestorov, na takto uzavreté dohody sa bude primerane vzťahovať zákon č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákona“).

Klient však nemôže od takto uzavretej dohody o poskytnutí služby odstúpiť podľa § 7 zákona, nakoľko jej predmetom je poskytnutie služby súvisiacej s činnosťami v rámci voľného času, teda služby poskytovanej vo vopred dohodnutom čase. Týmto nie je dotknutá možnosť odstúpenia od dohody podľa Článku 4 týchto VOP. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 VOP ULTIMUV.

Článok 7

Osobné údaje a ich ochrana

Osobné údaje považuje spol. ULTIMUV, s.r.o. za dôležitú hodnotu vyžadujúcu si náležitú ochranu. Kompletné informácie o osobných údajoch a ich ochrane nájdete na našom webovom sídle Ultimuv https://ultimuv.com/wp-content/uploads/2019/11/ochranaosobnychudajov_SK.pdf

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky.

Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú právne normy platné a účinné na území Slovenskej republiky.  V prípade vzniku sporu medzi klientom a spol. ULTIMUV, s.r.o. sú na konanie príslušné súdy na území Slovenskej republiky a sporové konanie bude prebiehať v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Spoločnosť ULTIMUV, s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP. Na eventuálne vykonanú zmenu týchto VOP nie je spol. ULTIMUV, s.r.o. povinná klienta osobitne upozorniť. Platné a účinné znenie VOP  je spol. ULTIMUV, s.r.o. povinná zverejniť na internetovej stránke www.ultimuv.com. Zmluva uzatvorená s klientom sa riadi takým znením VOP, ktoré bolo platné a účinné v čase, v ktorom klient potvrdil oboznámením sa s obsahom VOP a následne došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy medzi klientom a spol. ULTIMUV, s.r.o.

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 5.2.2019.

Záverečné ustanovenia

Naša spoločnosť je oprávnená meniť tieto zásady, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien ako aj aktualizácie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov. Zmenu týchto zásad Vám oznámime zverejnením ich aktualizovaného znenia na našich webových stránkach.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ULTIMUV, s.r.o.
DIČ: 51940621
IČ DPH: SK 51940621
Prevádzka: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Email: info@ultimuv.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi