ULTIMUV AKADÉMIA

VEDIEME DETI K PRIRODZENÉMU POHYBU

POHYB je prirodzeným prejavom človeka a úzko súvisí s jeho vývinom. Výrazný zlom vo vývoji a budovaní pohybových vzorcov nastáva u detí v období náhleho obmedzenia spontánneho pohybu, respektíve v období „sadnutia“ do školských lavíc. Automaticky tak dochádza k zhoršovaniu pohybových stereotypov, ktoré boli prirodzeným vývinom nadobudnuté.
Predísť budúcim, prípadne zmierniť súčasné zdravotné problémy, sa však dá, a to vhodnou pohybovou aktivitou. Viaceré výskumy uvádzajú, že u detí od 6 do 14 rokov by mal objem pohybových
a športových aktivít za týždeň predstavovať 22-27 hodín. Takéto číslo predstavuje pre optimálny vývin dieťaťa 3 až 4 hodiny
pohybovej aktivity denne.


Vyvinuli sme  preto unikátny program, ktorý dokáže vopred identifikovať a pracovať s pohybovými nedostatkami detí. Pomocou modernej diagnostiky dokážeme odhaliť zlé pohybové stereotypy a prispôsobiť tréningový plán, aby sme zabezpečili všeobecný pohybový rozvoj školákov.

✔ Program je vhodný pre všetky deti od 7 do 15 rokov a zameriava sa na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti pod fyzioterapeutickým i trénerským dohľadom.

✔ Naším cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah detí k pohybu, rozvíjať všetky pohybové a motorické zručnosti, pripravovať ich na reálny život, zlepšovať postúru (držanie tela), svalovú symetriu a rozvíjať zdravú chôdzu.
 


PRIEBEH PROGRAMU

Skupiny detí sú rozdelené na mladší školský (7 - 12 rokov) a starší školský vek (12 - 15rokov), pričom dôraz sa kladie aj na pohybové schopnosti jednotlivca a jeho fyzický stav. Max-imálny počet detí v skupine je 8.

Pohybový program trvá od polovice septembra do polovice júna, pričom je rozdelený na tri celky s ohľadom na prázdniny:

❱ 1. od polovice septembra do polovice decembra
❱ 2. od polovice januára do polovice marca
❱ 3. od polovice marca do polovice júna
(závisí na umiestnení veľkonočných sviatkov
a jarných prázdnin v danom roku)


Ultimuv akadémia pozostáva z týchto častí:

✔ 1. Vstupná diagnostika (september)
✔ 2. Cvičenie 2x v týždni v rámci pohybového programu ULTIkids
✔ 3. Priebežná diagnostika (vždy štvrťročne, dokopy 4x)
✔ 4. Výstupná diagnostika (jún)
✔ 5. Výstup a konzultácie s rodičmi (v rámci stanovených konzultačných hodín)

Do našeho portfólia sme pridali i balíčky cvičení a diagnostík, ktoré rátajú s menším časovím horizontom tak, aby ste si mohli vybrať dĺžku a obsah programu podľa vlastného uváženia. Bližie ich nájdete popísané u cien balíčkov našej Akadémie.

Pre optimálne výsledky však odporúčame deťom účasť na celom 10-mesačnom cykle ULTIMUV AKADÉMIE.

DETAILNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME

ŠTRUKTÚRA HODÍN

Na jednotlivých hodinách je prítomný profesionálny tréner i fyzioterapeut, čo umožnuje skutočne komplexnú prácu s pohybovým aparátom dieťaťa.

✔ PRÍPRAVNÁ ČASŤ
Rozcvičenie zamerané na korektívne cvičenia zvolené na základe diagnostiky pod vedením fyzioterapeuta.

✔ HLAVNÁ ČASŤ
Nácvik pohybovej zručnosti vedený trénerom a následné kompenzačné cvičenia a optimalizácia pohybových vzorov pod vedením fyzioterapeuta. Rozvoj rýchlostných, koordinačných silových i vytrvalostných shopností formou rôznorodých cvičení.

✔ ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Uvoľňovacie a naťahovacie cvičenia vhodne vybrané a vedené fyzioterapeutom.

CENA BALÍČKOV POHYBOVÉJ AKADÉMIE

Cena nášho programu sa líši v závislostí od počtu vstupov a lokality centra, ktoré dieťa navštevuje. Pripravili sme pre vás balíčky cvičení ULTIkids a diagnostík tak, aby ste si mohli vybrať dĺžku a obsah programu podľa vlastného uváženia.

Odporúčame však, aby sa dieťa zúčastnilo celého 10 mesačného programu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:
emailom na peter.kolar@ultimuv.com
alebo sa na AKADÉMIU ULTIMUV opýtajte na recepcii vášho Ultimuv centra.
Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu