Spiroergometria

Touto metódou zisťujeme výkonnosť jedinca a jeho reakciu na záťaž s dôrazom na respiračné, cirkulačné, ventilačné a metabolické ukazovatele. Záťažové testy sú realizované na ergometrových zariadeniach (bicykel, bežiaci pás), pričom účelom meraní je podať vám hodnotenie vašej telesnej a metabolickej zdatnosti.

 • Stanovenie tréningových zón na základe srdcovej frekvencie a výkonu,
 • Určenie VO2max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka) a anaeróbneho prahu,
 • Úroveň metabolickej flexibility, metabolickej trénovanosti a metabolickej výkonnosti.

Podologické vyšetrenie

Podologická analýza sa využíva ako vstupné vyšetrenie pred nastavením vhodného tréningového plánu a cvičenia. Pomocou nej zisťujeme, aká je funkčnosť chodidiel, kde je umiestnený priemet ťažiska tela, aké sú fázy kroku, rozloženie tlakov na chodidlách a identifikujeme preťažené časti pohybového aparátu. Meranie prebieha na bežiacom páse s baropodometrickou platňou, ktorá sníma tlaky vyvíjané na podložku pri pohybe a počas stoja.

V našich centrách realizujeme statickú analýzu, posturografické meranie a meranie chôdze a behu. Analýza je určená pre rekreačných a profesionálnych športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí nemajú pravidelný pohyb. Výkonnostným športovcom pomáha k ekonomickejšiemu pohybu a zlepšeniu techniky. Analyzuje sa aj aktuálne držanie tela a prípadné asymetrie vzniknuté jednostranným preťažovaním pohybového aparátu (napr. pri manuálnej práci).

❱ Prečítajte si viac o podologickej analýze.

 • Vhodná pri ochoreniach, zraneniach a preťažovaní pohybového aparátu,
 • Analýza biomechaniky pohybu (chôdze alebo behu), statiky a dynamiky,
 • Identifikovanie odchýlok v zmenách nastavenia kĺbnych štruktúr.

Bezmarkerová 3D pohybová analýza (Xsens)

3D pohybová analýza sa v oblasti športovej biomechaniky a medicíny využíva pri vizualizácii pohybu tela v trojrozmernom priestore. Umožňuje nám hodnotiť komplexný obraz držania tela, rozsahy pohybu jednotlivých kĺbov, identifikovať chyby, sledovať zlepšenie a efektivitu pohybu pri rôznych bežných alebo športových činnostiach. Pri bezmarkerovej metóde sa pre zdigitálnenie pohybu športovca využíva celotelový návlek, ktorý má v sebe segmentálne zabudované senzory. V nich sú umiestnené gyroskopy a akcelerometre slúžiace na určenie polohy a rýchlosti pohybu. Merajú sa dráhy segmentov, rýchlosť, pohyb ťažiska a zrýchlenie segmentov.

Meranie zahŕňa 8 úkonov (napr. rôzne varianty streľby pri hokeji) a môže prebiehať online v reálnom čase alebo offline so záznamom až do 15 hodín. Analýza je vhodná pre všetky druhy športu a nie je ohraničená priestorom.

❱ Prečítajte si viac o 3D bezmarkerovej analýze.

 • Dokáže odmerať akýkoľvek pohyb v rôznych priestorových podmienkach,
 • Okamžité 3D kinematické grafy,
 • Identifikácia chýb v technike, určenie odchýlok, predchádzanie zraneniam.

Markerová 3D pohybová analýza (STT)

Markerová 3D analýza je skvelou metódou pri komplexnej vizualizácii športového pohybu. Táto technológia využíva markery, ktoré má daný športovec pripevnené na telo a sú snímané 6 vysokorýchlostnými kamerami. Každý marker je pridelený určitému segmentu (predlaktie, lýtko, stehno atď). Biomechanika pohybu segmentov je definovaná v priestorovej, časovej a uhlovej rovine. Analýza je limitovaná laboratórnymi podmienkami.

Analýza je určená pre športovcov, ktorí si chcú zlepšiť techniku pohybu na svalovej úrovni a efektivitu pohybu. Pomocou markerovej 3D analýzy dokážeme určiť problémové miesta pri rehabilitácii, po operácii, úraze, ale je vhodná aj pri optimalizácii športovej techniky a prevencii zranení.

❱ Prečítajte si viac o 3D markerovej analýze

 • Zhodnotenie aktuálneho stavu kĺbovej sústavy a odchýlok,
 • Porovnanie efektivity techniky pohybu a jeho vyššia ekonomickosť,
 • Nastavenie ideálnej športovej techniky.

EMG vyšetrenie

EMG vyšetrenie je vhodné pre všetkých, ktorí utrpeli úraz pohybového aparátu, potrebujú zistiť rozsah poškodenia a správne nastaviť liečbu a cvičenie. Pomocou elektromyografu meriame aktivitu a funkčnosť svalov. Bezdrôtovými elektródami, ktoré sa lepia na kožu snímaného človeka, zisťujeme elektrické zmeny vznikajúce v svalovom tkanive. Vyšetrenie sa využíva sa pri rehabilitácii (poškodenia na svalovej úrovni), urýchlení rekonvalescencie po zranení, pri zlepšení techniky, efektivity pohybu a svalového výkonu.

Meranie zahŕňa 6 - 8 úkonov (napr. drep, klik…) a dá sa kombinovať aj s inými diagnostickými zariadeniami (3D analýza, podologická analýza, spiroergometria). Skúmaný pohyb športovca nie je priestorovo obmedzený.

❱ Prečítajte si viac o EMG analýze

 • Určenie rozsahu poškodenia aktivity svalov a odhalenie zlého koordinačného zapájania svalov,
 • Optimalizácia a individualizácia športovej techniky, zlepšenie efektivity, ekonomiky a techniky pohybu,
 • Nastavenie správneho cvičenia alebo liečby.

InBody

InBody je jedným z najspoľahlivejších prístrojov na diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela. Samotné meranie je jednoduché, rýchle a trvá len niekoľko sekúnd. Meraná osoba sa môže o svojom tele dozvedieť množstvo presných informácií. InBody analýza je založená na princípe bioimpedancie, čo znamená, že na základe prietoku vyslaného elektrického prúdu sa stanoví odpor. Získavajú sa tak informácie o podiele telesného tuku, svalov, minerálnych látok, telesnej zdatnosti a i.

Diagnostika bioimpedančným prístrojom je nevyhnutná aj pri zostavení individuálneho výživového plánu.

 • meranie váhy, telesnej vody, tuku, svalovej a beztukovej hmoty,
 • v rámci zloženia tela sa meria pomer vody, minerálnych látok, proteínov a tukov,
 • diagnóza obezity a zdravotné riziká, ktoré z nej vyplývajú.

DIAGNOSTICKÉ BALÍČKY

BASIC

InBody + Svalová analýza + Základná podológia - 30 MIN Diagnostický balíček

BASIC je určený pre všetkých, ktorých zaujíma vlastné telo, pohybový aparát a chcú k nemu pristupovať zodpovedne. Vďaka moderným metódam zistíme presné zloženie vášho tela, odhalíme skrátené alebo oslabené svalové štruktúry a preťažené časti pohybového aparátu.

 • InBody analýza: podrobné informácie o zložení vášho tela, telesnom tuku, podiele svalov, vody, proteínov a minerálnych látok,
 • Svalová analýza: kombinácia terapeutických testov na zhodnotenie svalového aparátu a rozsahov pohybu,
 • Základná podológia: statická analýza, posturografia, meranie chôdze, konzultácia s fyzioterapeutom.

ADVANCE

InBody + Svalová analýza + Rozšírená podológia - 60 min

Tento variant diagnostického balíčka odporúčame všetkým, ktorí sú športovo založení, chcú zlepšovať svoje výkony a pracovať na sebe. Podrobnou analýzou a modernou diagnostikou dokážeme presne odhaliť odchýlky v technike behu a ďalšie nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na váš športový výkon a zdravotný stav.

 • InBody analýza: telesná hmotnosť, podiel telesného tuku, svalov, proteínov, minerálnych látok a vody
 • Svalová analýza: terapeutické testy na zistenie oslabených a skrátených svalov, ich funkčnosť a rozsahy pohybov
 • Rozšírená podológia: statická analýza, posturografia (Sway test, mono a bipodálne otvorené a zavreté oči), meranie chôdze a behu, konzultácia s fyzioterapeutom, kompletné výsledky e-mailom

SVALOVÁ ANALÝZA

Svalová analýza + InBody - 30 min

Pre všetkých, ktorí sú zvedaví na všeobecný stav svojho pohybového aparátu, sme vytvorili diagnostický balíček pozostávajúci zo svalovej analýzy a InBody merania. Vďaka InBody analýze sa dozviete podrobné informácie o zložení vášho tela, ako je napríklad podiel a rozloženie telesného tuku, svalov, obsah minerálnych látok, proteínov a vody. Zároveň prostredníctvom svalovej analýzy zhodnotíme stav vášho pohybového aparátu, svalových štruktúr a funkcie kĺbov. 

❱ Prečítajte si viac o svalovej analýze

 • obsahuje kombináciu terapeutických testov z biomechanického hľadiska pre zhodnotenie vášho pohybového aparátu
 • zisťujeme stav svalov, väziva, hodnotíme správnu funkciu kĺbov a koordináciu tela
 • testujeme rozsah pohybu celého tela, končatín a kĺbnu vôľu.